จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 126189
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12
จำนวนผู้ขออนุญาตวันนี้ : 0
จำนวนผู้ขออนุญาตเดือนนี้ : 76
 
หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าวฯ
 
  • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    โทรศัพท์ 0 2224 7493, 0 2224 7976, 0 2446 8054
    The Office of National Museums, Bangkok
    Tel. 0 2224 7493, 0 2224 7976
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โทรศัพท์ 0 5322 1308
 
12/11/2561 เลี่ยงการติดต่อขอรับใบอนุญาตส่งออก นำเข้า และสถานประกอบการค้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (กรุงเทพมหานคร)
19/02/2561 การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุก รถบรรทุก เข้ามาติดขอรับใบอนุญาต ฯ (กรุงเทพมหานคร)
12/09/2560 การนำวัตถุที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่มาตรวจพิสูจน์ (กรุงเทพมหานคร)
27/10/2559 พิกัดศุลกากรที่กรมศิลปากรประกาศใช้ร่วมกับกรมศุลกากร
19/10/2559 โปรดตรวจสอบเส้นทางการจราจรและวางแผนการเดินทางในการมาติดต่อขออนุญาต
03/03/2559 เวลาในการขอรับใบอนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร
01/09/2558 ย้ายสถานที่ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
 
11/01/2561 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกตรวจนอกสถานที่
11/01/2561 ตัวอย่างเอกสารลายมือชื่อของกรรมการบริษัท ในกรณีนิติบุคคล
08/01/2561 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร
03/08/2560 เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)
07/03/2559 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
03/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
02/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559
17/06/2557 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
17/06/2557 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพ.ศ.๒๕๒๐
 
03/03/2559 ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
 
 
 
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
กรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานใหม่ และยังไม่มี
  Username ในระบบ หากท่านต้องการใช้งาน  
  ระบบ National Single Window  
  นำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศุลกากร  
  ลงทะเบียนใหม่ ที่นี่