จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 421570
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 266
จำนวนผู้ขออนุญาตวันนี้ : 30
จำนวนผู้ขออนุญาตเดือนนี้ : 471
ตัวอย่างโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
 
 
หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าวฯ
 
  • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    โทรศัพท์ 0 2164 2512
    The Office of National Museums, Bangkok
    Tel. 0 2164 2512
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โทรศัพท์ 0 5322 1308
 
29/11/2565 งานสวดอภิธรรมศพ และพระราชทานเพลิงศพ นายพชร มีแก้ว
31/05/2565 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565
30/12/2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมศุลกากร (HS 2022)
27/12/2564 ช่องทางการติดต่อในการสอบถามเกี่ยวกับวัตถุที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)
19/04/2564 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริการประชาชนการขอรับใบอนุญาตส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19
21/12/2563 การติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Covid-19)
08/10/2562 เปลี่ยนสถานที่ขอรับใบอนุญาต กรมศิลปกากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562
12/09/2560 การนำวัตถุที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่มาตรวจพิสูจน์ (กรุงเทพมหานคร)
27/10/2559 พิกัดศุลกากรที่กรมศิลปากรประกาศใช้ร่วมกับกรมศุลกากร
03/03/2559 เวลาในการขอรับใบอนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร
 
11/01/2561 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกตรวจนอกสถานที่
11/01/2561 ตัวอย่างเอกสารลายมือชื่อของกรรมการบริษัท ในกรณีนิติบุคคล
08/01/2561 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร
03/08/2560 เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)
07/03/2559 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
03/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547
02/03/2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559
17/06/2557 ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
17/06/2557 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพ.ศ.๒๕๒๐
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
   
 
 
 
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
กรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานใหม่ และยังไม่มี
  Username ในระบบ หากท่านต้องการใช้งาน  
  ระบบ National Single Window  
  นำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศุลกากร  
  ลงทะเบียนใหม่ ที่นี่  
 
 
03/03/2559 ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
วิธีการใช้งานระบบ