Logo Title
ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

ประเภทเอกสาร*
หมายเลขบัตร*
วันที่ออกบัตร* วันที่บัตรหมดอายุ* ตลอดชีพ
สถานที่ออกบัตร อำเภอ/เขต* จังหวัด*
คำนำหน้าชื่อ* อื่นๆ ระบุ
ชื่อ* นามสกุล*
เพศ* หญิง       ชาย วันเกิด*
สัญชาติ* อายุ ปี

กำหนดรหัสเข้าใช้ระบบ

รหัสผู้ใช้* ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 4 ตัว
รหัสผ่าน* ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 4 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน*

ที่อยู่ผู้ลงทะเบียนที่ติดต่อได้

อยู่บ้านเลขที่* ตรอก/ซอย
หมู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง* อำเภอ/เขต*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*
ประเทศ* E-mail*
หมายเลขโทรศัพท์* หมายเลขโทรสาร

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทกิจการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
สถานที่จดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย
หมู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เลือกบริการ

สถานที่ที่ใช้บริการ*
ระบบใบขออนุญาตนำ โบราณวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร (ข 1)
ระบบใบขออนุญาตนำ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (ศก 6)
คำขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (ศก 1 และ ศก 4)
ระบบขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นการชั่วคราว (ศก 7)

ยกเลิก

กรมศิลปากร
เลขที่ 81/1 อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300