การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมศุลกากร (HS 2022)

กรมศุลกากรได้นำระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 มาใช้ ซึงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 ธันวาคม 256 พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 มีผลให้พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ HS 2017 ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้การผ่านพิธีการทางศุลกากรและการออกใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากรขอแจ้งใช้ พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2022 ตามตารางแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง