การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริการประชาชนการขอรับใบอนุญาตส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและผู้มาติดต่อใช้บริการด้านการให้บริการประชาชนการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ ระบบ National Single Window (NSW) กรมศิลปากร (https://nsw.finearts.go.th)

- เจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ จัดลำดับของการนำวัตถุเข้ามาตรวจ ที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19)

- ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือนำวัตถุเข้ามาตรวจพิสูจน์ตามที่ได้นัดหมาย สวมหน้ากากอนามัย สแกน QR-CODE ไทยชนะหรือลงชื่อผู้มาใช้บริการ วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

- ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นเอกสาร/ติดต่อสอบถาม บริเวณด้านนอกห้องงานควบคุม ซึ่งอยู่ด้านข้างห้องงานควบคุมและนั่งรอบริเวณพื้นที่จัดไว้ให้สำหรับผู้มาติดต่อเท่านั้น

-ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาต นำวัตถุที่นำมาตรวจพิสูจน์วางไว้บนโต๊ะตรวจพิสูจน์ และนั่งรอบริเวณ พื้นที่ที่จัดไว้ให้สำหรับผู้มาติดต่อเท่านั้น

-คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ฯ ทำการตรวจพิสูจน์วัตถุ ที่บริเวณโต๊ะตรวจพิสูจน์เท่านั้น โดยคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ฯต้องสวมถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัย ลดการสนทนาและใกล้ชิด กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการ หลังจากตรวจพิสูจน์เสร็จเรียบร้อย ให้ทิ้งถุงมือและล้างมือก่อนเข้าห้อง งานควบคุมทุกครั้ง

- เจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ ผูกตะกั่วที่วัตถุ โดยต้องใส่หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือในการจับวัตถุทุกครั้ง และเมื่อผูกตะกั่วเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งถุงมือและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องทุกครั้ง

- เมื่อทำการตรวจพิสูจน์ฯ และผูกตะกั่วที่วัตถุ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้มาขอใช้บริการ เก็บวัตถุที่นำมาตรวจพิสูจน์และแจ้งให้นำวัตถุกลับ

-เจ้าหน้าที่งานควบคุม จะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณที่มีการสัมผัส เมื่อผู้มาติดต่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้ง

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
02-1642512
02-1642501-02 ต่อ 1008,1009,1010,1011