การติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Covid-19)

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาต หรือติดต่อราชการ ให้ ตรวจวัดไข้ กับเจ้าหน้าที่ บริเวณหน้าห้องก่อนเข้ามาติดต่อราชการ
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และ ล้างมือ ก่อนเข้าห้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านในทุกครั้ง (มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้บริเวณหน้าห้อง) ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย ของดให้บริการทุกกรณี
3.การยื่นเอกสาร ให้ยื่นทางช่อง กระจกด้านข้างและตะกร้า ของห้องงานควบคุม ฯ และนั่ง รอเรียกบริเวณหน้าห้องเท่านั้น
4. การกรอกเอกสารผ่านระบบ NSW ของกรมศิลปากร ให้กรอก ณ ที่บ้าน หรือที่ทำงานของท่าน และงานควบคุมฯ งดการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนเป็นการชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-1642512
02-1642501-02 ต่อ 1008,1009,1010,1011