เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพมหานคร)

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร มีดังนี้


บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
3. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ หรือ หนังสือ
รับรองที่มาของวัตถุ เช่น ได้รับเป็นของที่ระลึกจากใคร พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอรับใบอนุญาต
4. Invoice (บัญชีราคาสินค้า) กรณี ที่มีการส่งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางตัวแทนส่งออกของ
5. ภาพถ่ายวัตถุ ด้านหน้า พื้นหลังสีขาว (ใช้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อใช้ในการ Upload เข้าในระบบ การขออนุญาต )


นิติบุคคล
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ทุกหน้า พร้อมรับรองสำเนาและประทับตราบริษัท ทุกแผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนา
4. Invoice (บัญชีราคาสินค้า)
5. ภาพถ่ายวัตถุ ด้านหน้า พื้นหลังสีขาว (ใช้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อใช้ในการ Upload เข้าในระบบ การขออนุญาต )


กรณีชาวต่างชาติ
1. สำเนา passport ที่ได้รับการรับรองสำเนาจากสถานทูต
2. Invoice (บัญชีราคาสินค้า)
3. ภาพถ่ายวัตถุ ด้านหน้า พื้นหลังสีขาว (ใช้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อใช้ในการ Upload เข้าในระบบ การขออนุญาต )
4. จดหมายถึงอธิบดีกรมศิลปากร แสดงความประสงค์ของการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
5. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ หรือ หนังสือ
รับรองที่มาของวัตถุ เช่น ได้รับเป็นของที่ระลึกจากใคร พร้อมลง
ลายมือชื่อของผู้ขอรับใบอนุญาต

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
0 2224 7976 , 0 2224 7493
ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.