ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมศิลปวัตถุประเภทพระพุทธรูป รูปเคารพในศาสนา สมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2490ถึงปัจจุบัน
-ขนาดยาวหรือสูงเกิน 100 เซนติเมตร ชิ้นละ 300 บาท
-ขนาดยาวหรือสูงเกิน 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ชิ้นละ 200 บาท
-ขนาดยาวหรือสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ชิ้นละ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมศิลปวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2490 ถึงปัจจุบัน
-ขนาดยาวหรือสูงเกิน 100 เซนติเมตร ชิ้นละ 200 บาท
-ขนาดยาวหรือสูงเกิน 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ชิ้นละ 100 บาท
-ขนาดยาวหรือสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ชิ้นละ 50 บาท