เวลาทำการในการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ)

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอแจ้งเวลาในการนำวัตถุมาตรวจพิสูจน์ เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันหยุดราชการ)
รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร 08 5516 4408