หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักรในวันที่ 15-19 กันยายน 2563

หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักรในวันที่ 15-19 กันยายน 2563
เนื่องจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชขาติ กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรม "งานสัปดาห์วิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย" จึงไม่สะดวกในการมาขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ