หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักรในวันที่ 8 กันยายน 2563

หลีกเลี่ยงการมาขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม 02-1642512