การนำรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุก รถบรรทุก เข้ามาติดขอรับใบอนุญาต ฯ (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากสถานที่ใช้ในการจอดรถไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อนความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้ที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์บรรทุก และรถบรรทุก ทุกคัน มาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ แจ้งทะเบียนรถ กับเจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ ล่วงหน้า จึงจะเข้าจอดได้. และให้จอดในที่จอดรถ ของงานควบคุม กำหนดไว้ให้เท่านั้น ห้ามจอดในเขตที่ไม่ใช่เขตของงานควบคุม ตามผังที่จอดรถดังแนบ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ อย่างเคร่งครัด

สามารถแจ้งได้ทาง nsw-museum@hotmail.com
ทางโทรศัพท์หมายเลข. 0 2224 7493. 0 2224 7976งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ