เลี่ยงการขออนุญาต ฯ วันที่ 26 ธันว่าคม 2560 (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจาก วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จะมีพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักกิจการวัฒนธรรมแห่ง ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (History of Japanese Art: Life and Faith) โดยประเทศญี่ปุ่นได้ให้ยืมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นเยี่ยมของญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็น ถึงประวัติศาสตร์ทุกสมัยของประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๐๖ รายการ (๑๓๐ ชิ้น) มาจัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ชาวไทยได้รับรู้และเข้าใจถึงเอกลักษณ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศ จึงไม่สะดวกในสถานที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้หลีกเลี่ยงการขออนุญาตฯ ในวันดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก


งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร

02-2247493
02-2247976