การนำรถส่วนตัวมาติดต่อขออนุญาตส่งออก (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากสถานที่ใช้ในการจอดรถไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อนความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้ที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ แจ้งทะเบียนรถ กับเจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ ล่วงหน้า จึงจะเข้าจอดได้. และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ อย่างเคร่งครัด

สามารถแจ้งได้ทาง nsw-museum@hotmail.com
ทางโทรศัพท์หมายเลข. 0 2224 7493. 0 2224 7976งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ