ย้ายสถานที่ ที่ขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร

งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สำนักพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ ย้ายสถานที่ ที่ขอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ไปที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป เบอร์โทรติดต่อ 02-2247976